EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

Priėmimas 2024 Daugiau informacijos rasitePriėmimas į mokyklą  PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami

 • elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.
 • tiesiai į mokyklą  – nuo kovo 15 d. iki  rugpjūčio 30 dienos.

Biblioteka

MOKYKLOS BIBLIOTEKA INFORMACINIS CENTRAS

Darbo laikas: I-V  8.00-16.00
Bibliotekoje dirba Vida Stepučinskienė, bibliotekininkė

IMG 5613   IMG 5672
 

Bibliotekos knygų fondas -  virš 24 tūkstančių egzempliorių.

Abonemento skyriuje rasite:

 • Enciklopedijų;
  Enciklopedinių žinynų;
  Žodynų;

 • Informacinės knygos sudėtos lentynose pagal temas. Reikalingos temos numerį rasite naudodamiesi lentynų nuorodomis, pavadinimais ir dalykine rodykle.

 • Grožinė literatūra sudėta pagal autorių pavardžių bei antraščių abėcėlę.

Nauji leidiniai - mokyklos bibliotekoje! 🙂  https://read.bookcreator.com/mzhRNFoEdSg0XxuSXEcMfG7iWwW2/PvwfBfc2RiG60WuFPgCfBw

SKAITYKLA

Skaitykla įkurta 2001 m., renovuota 2022 m. 

 IMG 5614  IMG 9462

SKAITMENINĖ BIBLIOTEKA


 

 BIBLIOTEKOS-INFORMACINIO CENTRO VEIKLOS KRYPTYS

Mokyklos bibliotekos misija – teikti informaciją ir idėjas, kurios labai svarbios sėkmingai veiklai vis labiau į žinias ir informaciją orientuotoje visuomenėje.

Mokyklos biblioteka suteikia moksleiviams visą gyvenimą trunkančio mokymosi įgūdžių, skatina vaizduotę, taigi padeda tapti atsakingais piliečiais. Bibliotekos politika kuriama atsižvelgiant į besikeičiančias mokyklos veiklos kryptis ir poreikius, ji atspindėti mokyklos etosą, tikslus ir siekius bei mokyklos realybę.
Tikslas:

 1. Bendradarbiaujant su mokytojais ugdyti mokinių socialinius, informacinius gebėjimus, teikti pagalbą ugdymo procese, siekiant aukštesnės mokinių mokymosi pažangos.
 2. Gerinti mokinių skaitymo kultūrą ir ugdyti pilietiškumą, pasitelkiant turimą bibliotekoje literatūrą, spaudą ir kitas mokymo priemones, lavinti     moksleivių skonį ir ugdyti TB vertybines nuostatas, skatinti tautiškumą.
 3. Dalyvauti ugdymo procese gerinant mokinių mokymosi pasiekimus, stiprinti gimnazijos darbuotojų mikroklimatą.

Uždaviniai:

 1. Kaupti, atnaujinti ir mokyklos bendruomenės reikmėms pritaikyti bibliotekos-skaityklos dokumentų fondą.
 2. Rekataloguoti bibliotekos - skaityklos fondą ir tęsti naujų dokumentų registravimą į elektroninį katalogą.
 3. Informacinių kompiuterinių priemonių pagalba kurti mokiniams ir mokytojams patrauklią mokymosi bei darbo aplinką, kurioje realizuojami šiuolaikinio ugdymo reikalavimai.
 4. Organizuoti bibliotekos - skaityklos šviečiamąją - kultūrinę veiką, puoselėjant tautines tradicijas.
 5. Populiarinti knygą, padėti ugdyti skaitymo įpročius ir kultūrą.
 6. Plėsti profesinį akiratį, savišvietą.

 Bibliotekoje teikiamos paslaugos:

- dirba kvalifikuotas specialistas, dalyvaujantis miesto mokyklų bibliotekų metodinėje veikloje;

- kaupiami, atnaujinami ir mokyklos bendruomenės reikmėms pritaikyti bibliotekos-skaityklos fondai;

- kompiuterizuotos darbo vietos su internetine prieiga;

- bendradarbiaujama su kitomis mokyklų bei viešosiomis miesto bibliotekomis;

-galimybė mokyklos bibliotekoje dirbti, dalyvauti ir prisidėti prie jos valdymo skirtingos kilmės žmonėms;

- lygiateisė prieiga prie informacijos, idėjų ir meno kūrinių, puoselėjant savo socialinę, ugdymosi, kultūrinę ir ekonominę gerovę;

-Įvairūs vykstantys renginiai, atliepiantys šių laikų aktualijas;

- organizuojamos įvairios parodos, bei parodos rašytojų gimimo sukaktims paminėti;

-prisitaikymas prie nuotolinių veikų dėl hibridinio mokymo;

- vykdomos nemokamos kopijavimo paslaugos

VADOVĖLIŲ UŽSAKYMAS

Vadovaujantis Švietimo ir  mokslo ministro  patvirtintu galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, priešmokyklinio ugdymo priemonių, rekomenduojamų įsigyti kompiuterinių programų ir  specialiųjų mokymo priemonių sąrašu, kasmet atliekamas vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas ateinantiems mokslo metams.

Mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas (1-8, I-II kl.) vadovėliais naudojasi nemokamai. Pratybų sąsiuvinius mokiniai turi įsigyti patys.

Mokiniai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo programas (III-IV kl.) iš dalies aprūpinami vadovėliais iš mokyklos vadovėlių fondo, įvertinus tėvų (globėjų) ir mokinio socialinę padėtį.

Galimų įsigyti bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų mokymo priemonių sąrašai derinami su mokytojais (poreikis aptariamas metodinių grupių posėdyje) ir administracija.

Sprendimą, kokius vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo, priešmokyklinio ugdymo, specialiąsias mokymo priemones  tikslinga užsakyti, apsvarsto ir aprobuoja mokyklos taryba.

VADOVĖLIŲ FONDO TVARKYMAS IR APSKAITA

Mokslo metų pradžioje arba jų eigoje 1-8 klasių vadovėliai išduodami dalykų mokytojams, kurie išdalina vadovėlius mokiniams, o pasibaigus mokslo metams surenka, patikrina jų būklę ir grąžina į knygų saugyklą. I-IV gimnazijos klasių mokiniams išduodami individualiai bibliotekoje.

Mokslo metų pabaigoje visi vadovėliai turi būti grąžinami į biblioteką.

Mokslo metų eigoje atvykusiems naujiems mokiniams vadovėliai išduodami bibliotekoje.

ATSAKOMYBĖ

Už gautų vadovėlių būklę, saugojimą atsako mokiniai. Pametę arba suniokoję vadovėlį, privalo jį pakeisti nauju arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, o suplėšę, privalo suklijuoti. Už mokinių pamestus arba nepataisomai sugadintus vadovėlius atsako jų tėvai arba globėjai.

Dalykų mokytojai mokslo metų eigoje ir prieš surinkdami bei grąžindami vadovėlius į biblioteką tikrina jų būklę.

Pabaigęs mokyklą arba dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka. Atsiskaitymas pažymimas mokinio atsiskaitymų.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
52248 Kaunas,
tel.: +370 37373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>