EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

Gimnazijos vizija ir misija, tikslai ir uždaviniai

VIZIJA

Palemono gimnazija:

  • Atvira kaitai, inovacijoms, nuolat besimokanti organizacija.
  • Ugdanti visų ugdymo pakopų mokinių asmenybės kompetencijas.
  • Atviras vietos bendruomenei kultūros židinys.

 MISIJA

  • Teikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį priešmokyklinį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą saugioje aplinkoje. Ypatingą dėmesį skirti gamtos ir tiksliųjų mokslų plėtotei ir sociokultūrinių kompetencijų ugdymui.
  • Savo veiklą grįsti bendravimu ir bendradarbiavimu su vietos bendruomene.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

  • Gimnazija – besimokanti organizacija.
  • Pagarba, dėmesys ir pasitikėjimas kiekvienu asmeniu.
  • Asmeninė ir socialinė atsakomybė.

Filosofija:

  • Tikroji gyvenimo pilnatvė – žmogaus ugdymas, grindžiamas demokratiškumo ir humanizmo, kaitos ir atsinaujinimo, atsakomybės sau ir kitiems principais.

GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI 2020 M.

1 tikslas – Užtikrinti mokinio asmeninę ūgtį ir mokymosi pažangą, įgyvendinant personalizuoto ugdymo ir mokytojų profesinio augimo sistemas.

2 tikslas – Veiksmingos pedagoginės, socialinės ir psichologinės pagalbos mokiniams, mokytojams ir  tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas, įgyvendinant pagalbos mokiniui sistemą ir socialines kompetencijas ugdančias programas.

3 tikslas  Modernios ugdymo(si) aplinkos kūrimas.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>