EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

  • Pradžia
  • Administracinė informacija
  • Mokyklos įsivertinimas ir pažanga

Mokyklos įsivertinimas ir pažanga

KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETOS DUOMENŲ APIBENDRINIMAS

Kasmetinės bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos paskirtis – sudaryti galimybes Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms apibendrinti veiklos kokybės įsivertinimo metu surinktus ir sukauptus duomenis bei viešinti mokyklos pažangos ataskaitas.

2020 m. mokyklos pažangos ataskaita

Nurodykite 2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį
322
Nurodykite 2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį
Tikslingumas, įvairiapusiškumas
Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas? 
Aktyviai pradėtos naudoti virtualaus ugdymo(si) aplinkos): MOODLE, Microsoft Forms, MS Teams, eTest.lt, Kahoot, EMA, Eduka,  Egzaminatorius.lt, "10 monkeys" ir kt. Ženklai išaugo mokinių savarankiškumas, gebėjimai naudotis šiomis mokymosi erdvėmis. Mokslo metų pabaigoje 34 proc. mokinių pasiekė asmeninę mokymosi pažangą.
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Ugdymas virtualioje aplinkoje pasiekė ženkliai aukštesnį lygį. Mokytojai įgavo pasitikėjimo, išaugo jų kompetencijos šioje srityje. Gebama tikslingiau pasirinkti įvairias virtualias mokymo(si) aplinkas, naudotis fiziniais įrankiais - dokumentų kameromis, grafinėmis planšetėmis ir kt. Mokymas virtualioje erdvėje 2020 m. birželį vertintas: mokinių - 3.3., tėvų - 3,8

2019 m. mokyklos pažangos ataskaita

Tobulintos veiklos rodiklio pavadinimas
Ugdymas mokyklos gyvenimu
Tobulintos veiklos raktinis žodis
Darbinga tvarka
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas? 
2018-2019 m.m 9 proc. sumažėjo vienam mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius, 95 proc. sumažėjo nepateisintų pamokų skaičius. Tikslingai laikomasi susitarimo dėl telefonų naudojimo pamokoje. Apklausos duomenimis darbingą tvarką gimnazijos bendruomenė vertina „gerai“.
Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Mokinių drausmės pažeidimai pavieniai, 2019 m. ženkliai sumažėjo ir pasiekė minimumą dėl drausmės problemų VGK svarstomų mokinių skaičius. . Mokiniai geba įsitraukiančiai mokytis įvairiose ugdymosi erdvėse, tinkamai reaguoja į pamokų pavadavimus atsakingai mokydamiesi net ir nesant mokytojui, tinkamai reprezentuoja gimnaziją įvairiuose už mokyklos ribų vykstančiuose renginiuose.

2018 m. mokyklos pažangos ataskaita

Nurodykite 2018 m. (2017–2018 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį
242
Nurodykite 2018 m. (2017–2018 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį
Įsivertinimas kaip savivoka
MOKYKLOS PASIEKIMAI IR PAŽANGA. Kas mokykloje pagerėjo, kai Jūs patobulinote šią veiklą?
Pakankamai tikslingai veikia „Mokinių mokymosi lūkesčių“ sistema. Visi 2-IV klasių mokiniai rengia tobulinimosi planus, kuriuos aptaria su dėstančiais mokytojais, tėvais, analizuoja savo pasiekimus pusmečių pabaigoje. Dalis mokinių pakankamai kryptingai rengia „Mokinio kompetencijų aplankus“.  Dalis mokytojų tikslingai taiko mokinių įsivertinimą pamokoje. Panaudojami įvairūs įsivertinimo metodai.
MOKINIO PASIEKIMAI IR PAŽANGA. Kokį poveikį mokinio brandai, pažangai ir pasiekimams turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Dalis mokinių pakankamai kryptingai rengia „Mokinio kompetencijų aplankus“ ir teigiamai vertina jų poveikį asmeninei pažangai (42 proc.).   Dalis mokinių (31 proc.) teigiama vertina įsivertinimo įtaką asmeniniams pasiekimams. Kilo dalies mokinių pasiekimai.

2018 M. MOKYKLOS PAŽANGOS ATASKAITA

Kokį poveikį mokinio brandai, jo pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Suaktyvinus bendradarbiavimą su tėvais, dalyje klasių išaugo darbingos tvarkos pamokoje lygis. Ženkliai augo tų klasių mokinių  pasiekimai. Lyginant su 2016 metais 7% išaugo gimnazijos mokinių, kurių pasiekimai augo,  skaičius.
Kaip pagerėjo ugdymo(-si) procesas?
Augo mokinių savivaldumas planuojant savo pažangą, tiek pamokoje, tiek tam tikram mokymosi ciklui (pusmečiui), tėvų įsitraukimas į šį procesą. Tėvams dažniau ir sistemingiau aptariant su vaikais mokymosi pasiekimų lūkesčius ir pažangą augo dalies mokinių pasiekimai.  Augo tėvų, teigiamai vertinančių „Mokinių mokymosi lūkesčių“ sistemą, procentas. Gerėjo klasių mikroklimatas.
Ką naujo mokytojai pritaikė savo darbe po kvalifikacijos tobulinimo (seminarų, kursų ar kt. mokymosi formų)?
Gimnazijos psichologė pradėjo vesti STEP mokymus tėvams. Įvesta mokytojo padėjėjo pareigybė. Mokytojas – padėjėjas sistemingai dirba su SUP mokiniais.
Kaip patobulėjo mokinių mokymasis panaudojus išteklius (finansinius, materialinius, intelektualinius)?
Tėvai aktyviau įsitraukė į gimnazijos finansinių išteklių valdymą (paramos lėšų panaudojimo planavimą). Bendradarbiaujant su Gimnazijos taryba pasirinktos tobulinti ir patobulintos edukacinės erdvės – sukurta edukacinė erdvė pradinių klasių korpuse, klasės aprūpintos vaizdumo užtikrinimui reikalingomis priemonėmis -televizoriais.  Padaugėjo tėvų, inicijuojančių mokymąsi ne mokykloje – jų darbovietėse, aukštosiose mokyklose (KTU, VDU), profesinio rengimo centruose.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>