EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

 • Pradžia
 • Administracinė informacija
 • Mokyklos įsivertinimas ir pažanga

Priėmimas 2024 Daugiau informacijos rasitePriėmimas į mokyklą  PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Prašymai pradėti mokytis 2023-2024 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami

 • elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d.
 • tiesiai į mokyklą  – nuo kovo 15 d. iki  rugpjūčio 30 dienos.

Mokyklos įsivertinimas ir pažanga

KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETOS DUOMENŲ APIBENDRINIMAS

Kasmetinės bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketos paskirtis – sudaryti galimybes Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms apibendrinti veiklos kokybės įsivertinimo metu surinktus ir sukauptus duomenis bei viešinti mokyklos pažangos ataskaitas.

2023 M. MOKYKLOS PAŽANGOS ATASKAITA

Nurodykite 2023 m. tobulintos veiklos rodiklio numerį

2.1.3.

Nurodykite 2023 m. (2022–2023 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį

Pagalba mokiniui

Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

Sėkmingai vykdomas pasirengimas įtraukiajam ugdymui. 95 proc. gimnazijos pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojo padėjėjų tobulino kvalifikaciją įtraukiojo ugdymo srityje. Augo mokytojo padėjėjų skaičius. PUG - II klasių mokiniams pagalbą teikia 10 mokytojo padėjėjų. Nuo 2023 m. rugsėjo mėn. gimnazija įgyvendina projektą „Atvira klasė“. Skiriamas dėmesys gabių mokinių ugdymui. Padidėjo „Gabių mokinių klubo“ veiklose dalyvaujančių mokinių skaičius. 1 mokinys dalyvauja Kauno miesto gabių mokinių ugdymo programoje. Gabiems mokiniams organizuotos tikslinės konsultacijos pasirengimui dalyvauti olimpiadose, konkursuose.

Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kaip keitėsi mokinių pasiekimų lygmenys?

·     Auga SUP mokinių pasiekimai. 80 proc. SUP mokinių padarė individualią mokymosi pažangą. SUP mokiniai dalyvauja specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtuose konkursuose, akcijose, parodose. 75,5 proc. SUP mokinių įtraukti į NŠ būrelių veiklas. Individualią mokymosi pagalbą. 4 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis 81 proc. Aukštesnė už planuotą rezultatą (planuota 75 proc.).

·     Auga mokinių ukrainiečių pasiekimai.

·     8 klasės mokinių, pasiekusių gamtos mokslų aukštesnįjį lygį, dalis 30,5 proc. Aukštesnė už planuotą rezultatą (planuota 29 proc.).

·     II klasės mokinių, lietuvių kalbos PUPP išlaikiusių (7-10 balais), dalis – 43,5 proc. Aukštesnė už planuotą rezultatą (planuota 42 proc.).

·     II klasės mokinių, matematikos PUPP išlaikiusių (7-10 balais), dalis - 61 proc. - Aukštesnė už planuotą rezultatą (planuota 40 proc.).

·     IV klasės mokinių, lietuvių kalbos VBE išlaikiusių (36-100 balais), dalis -   67 proc. Aukštesnė už planuotą rezultatą (planuota 52 proc.).

·     IV klasės mokinių, matematikos VBE išlaikiusių (36-100 balais) dalis 14 proc. Žemesnė už planuotą rezultatą (planuota 26 proc.).

·     10 proc. išaugo IV- os klasės mokinių, pasirinkusių gamtos mokslų VBE nuo bendro IV klasės mokinių, skaičius. 2022 m- 7 proc., 2023- 17 proc.

·     2-4 klasių mokinių, pasiekusių pasaulio pažinimo aukštesniuosius pasiekimus dalis 1,5 proc. viršija planuotą rezultatą (planuota 29 proc. pasiekta 30,5).

·     5-II klasių mokinių, pasiekusių gamtos mokslų aukštesniuosius pasiekimus dalis 1 proc. viršija planuotą rezultatą (planuota 22 proc. pasiekta - 23 proc.)

Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokį poveikį pasirinktos veiklos tobulinimas turėjo mokinių pažangai?

SUP mokinių, pasiekusių mokymosi pažangą lygis - 80 proc. 2022-2023 m.m. pabaigoje mokinių pažangumas siekė 98,5 proc.

Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokios papildomos sąlygos buvo sudarytos mokinių asmenybės ugdymui tobulinant pasirinktą veiklą?

Skatinamas ugdymo diferencijavimas pamokoje. Plėtojamas įtraukusis ugdymas. Tobulinamos mokytojo padėjėjų kompetencijos. Plėtojamas STEAM ugdymas. Racionaliai panaudotos lėšos, skirtos mokinių konsultavimui.  Pagal gimnazijos parengtą tvarkaraštį organizuotos dalykinės konsultacijos panaudojant lėšas, skirtas: mokinio poreikiams tenkinti, iš užsienio grįžusiems mokiniams ir mokiniams ukrainiečiams.

2022 M. MOKYKLOS PAŽANGOS ATASKAITA

2022 metų gimnazijos veiklos įsivertinimo tema Mokinio pasiekimai ir pažanga.

Siekiant gimnazijos veiklos pažangos, tobulintinos veiklos sritys įtrauktos į Kauno Palemono gimnazijos strateginį  veiklos planą 2022 –2024 m., projektą „Kokybės krepšelis”, gimnazijos veiklos planą 2022 metams.

Šiuose dokumentuose numatyta:

 • Įgyvendinti 1-IV klasių mokinių asmeninės pažangos planavimo ir reflektavimo sistemą.
 • Įgyvendinti mokinių individualaus ir grupinio konsultavimo sistemą.
 • Plėtoti STEAM ugdymo sistemą.
 • Modernizuoti turimas ir kurti naujas edukacines aplinkas pritaikant jas STEAM ugdymui.

Įgyvendinant veiklos planavimo dokumentuose numatytus kokybinius ir kiekybinius rodiklius, 2022 metais gimnazijoje vykdytos įvairios veiklos, kurios davė tam tikrų teigiamų pokyčių

2022 m. lapkričio - gruodžio mėn. vykdyto įsivertinimo duomenimis:

 • 2-IV klasių mokinių matematikos aukštesniojo lygio pasiekimų procentas išliko tas pats (20 proc.), o gamtos mokslų - pakilo 1 proc. (nuo 2 iki 28 proc.).
 • 2-4 klasių mokinių matematikos pasiekimai kilo 2 proc.,
 •  5-II klasių mokinių gamtos mokslų pasiekimai kilo 1 proc.
 • 2022 m. matematikos PUPP pasiekimų kokybė pakilo 19 proc., aukštesniojo lygio įvertinimų (9, 10) - 18 proc. 
 • Augo mokinių, dalyvaujančių ir užimančių 1-15 vietas matematikos ir gamtos mokslų konkursuose.
 • 2 proc. krito 4 kl., 14 proc. - 8 kl. matematikos NMPP aukštesniojo lygio rezultatai.
 • Mokinių ir tėvų apklausos duomenimis mokiniui keliamų mokymosi tikslų ir individualių galių dermė vertinama 3,15, tolesnio ugdymosi uždaviniai, pasiekimų ir pažangos planavimas grindžiami informacija apie mokinio kompetencijų lygį, jo pasiekimų įrodymais ir dialogu su mokiniu vertinama 2,8, savivaldumas mokantis vertinamas 3,0, orientavimasis į mokinių poreikius – 3,4, įgalinanti mokytis fizinė aplinka – 3,5, mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui – 3,5, ugdymo(si) integralumas – 3,3

2021 M. MOKYKLOS PAŽANGOS ATASKAITA

Nurodykite 2021 m. (2020–2021 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį
121
Nurodykite 2021 m. (2020–2021 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį
Pažangos pastovumas
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Augo ugdymo diferencijavimo pamokoje lygis.
Apklausos metu 85,6 proc. 5-IV klasių mokinių teigia, kad užduotys pagal sunkumą atitinka jų mokymosi lygį.
Apklausos metu 54,2 proc. 5-IV klasių mokinių teigia, kad užduotys pamokose diferencijuojamos, sudaroma galimybė pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis.
Mokytojų apklausos metu 83,3 proc. mokytojų teigia, kad diferencijuoja užduotis įvairių mokymosi poreikių mokiniams.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kaip keitėsi mokinių pasiekimų lygmenys?
Augo mokinių pasiekimai. 1-4 klasėse 71 proc.  mokinių mokosi aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu, 5-8 klasėse - 52 proc., I-II klasėse - 43 proc. , III-IV klasėse - 48 proc. 2020-2021 m.m. pabaigoje mokinių pažangumas - 99 proc.
Augo VBE rezultatai. Išlaikiusių matematikos VBE 36-100 balais dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 46 proc., lietuvių kalbos -  67 proc.  Augo PUPP rezultatai: išlaikiusių lietuvių kalbos PUPP 7-10 balų dalis nuo bendro dalyvavusių skaičiaus – 42 proc. NMPP mokinių įvertinimų procentiniai rodikliai: 4 kl.: matematikos – 65 proc.(2,1 proc. daugiau lyginant su 2019 m.), skaitymo – 69 proc.(2 proc. daugiau lyginant su 2019 m.) 8 kl. matematikos 54 proc. skaitymo – 71 proc.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokį poveikį pasirinktos veiklos tobulinimas turėjo mokinių pažangai?
SUP mokinių, pasiekusių mokymosi pažangą lygis - 100 proc. Visi SUP mokiniai pasiekė pažangos ir perkelti į aukštesniąją klasę.
Padariusių pažangą mokinių 2020-2021 m. m. pabaigoje  skaičius - 8 proc.
Tobulintos veiklos poveikis mokiniams: kokios papildomos sąlygos buvo sudarytos mokinių asmenybės ugdymui tobulinant pasirinktą veiklą?
Skatinamas ugdymo diferencijavimas pamokoje. Plėtojamas įtraukusis ugdymas. Tobulinamos mokytojo padėjėjų kompetencijos. Racionaliai panaudotos lėšos, skirtos mokinių konsultavimui.  Pagal gimnazijos parengtą tvarkaraštį organizuotos dalykinės konsultacijos panaudojant lėšas, skirtas: mokinio poreikiams tenkinti, mokymosi praradimams dėl Covid -19 sukeltos pandemijos kompensuoti, iš užsienio grįžusiems mokiniams. Įsitraukėme į Kauno miesto savivaldybės organizuotus pagalbos mokantis projektus: „Iššūkis matematikai“(III-IV kl.), „Matematika kitaip!“(II kl.), „Papildomi matematikos užsiėmimai“ (III kl.). Tobulinamos pedagogų kompetencijos įtraukiojo ugdymo organizavimo klausimais. 

2020 m. mokyklos pažangos ataskaita

Nurodykite 2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį
322
Nurodykite 2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį
Tikslingumas, įvairiapusiškumas
Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas? 
Aktyviai pradėtos naudoti virtualaus ugdymo(si) aplinkos): MOODLE, Microsoft Forms, MS Teams, eTest.lt, Kahoot, EMA, Eduka,  Egzaminatorius.lt, "10 monkeys" ir kt. Ženklai išaugo mokinių savarankiškumas, gebėjimai naudotis šiomis mokymosi erdvėmis. Mokslo metų pabaigoje 34 proc. mokinių pasiekė asmeninę mokymosi pažangą.
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Ugdymas virtualioje aplinkoje pasiekė ženkliai aukštesnį lygį. Mokytojai įgavo pasitikėjimo, išaugo jų kompetencijos šioje srityje. Gebama tikslingiau pasirinkti įvairias virtualias mokymo(si) aplinkas, naudotis fiziniais įrankiais - dokumentų kameromis, grafinėmis planšetėmis ir kt. Mokymas virtualioje erdvėje 2020 m. birželį vertintas: mokinių - 3.3., tėvų - 3,8

2019 m. mokyklos pažangos ataskaita

Tobulintos veiklos rodiklio pavadinimas
Ugdymas mokyklos gyvenimu
Tobulintos veiklos raktinis žodis
Darbinga tvarka
Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas? 
2018-2019 m.m 9 proc. sumažėjo vienam mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius, 95 proc. sumažėjo nepateisintų pamokų skaičius. Tikslingai laikomasi susitarimo dėl telefonų naudojimo pamokoje. Apklausos duomenimis darbingą tvarką gimnazijos bendruomenė vertina „gerai“.
Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Mokinių drausmės pažeidimai pavieniai, 2019 m. ženkliai sumažėjo ir pasiekė minimumą dėl drausmės problemų VGK svarstomų mokinių skaičius. . Mokiniai geba įsitraukiančiai mokytis įvairiose ugdymosi erdvėse, tinkamai reaguoja į pamokų pavadavimus atsakingai mokydamiesi net ir nesant mokytojui, tinkamai reprezentuoja gimnaziją įvairiuose už mokyklos ribų vykstančiuose renginiuose.

2018 m. mokyklos pažangos ataskaita

Nurodykite 2018 m. (2017–2018 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numerį
242
Nurodykite 2018 m. (2017–2018 m. m.) tobulintos veiklos raktinį žodį
Įsivertinimas kaip savivoka
MOKYKLOS PASIEKIMAI IR PAŽANGA. Kas mokykloje pagerėjo, kai Jūs patobulinote šią veiklą?
Pakankamai tikslingai veikia „Mokinių mokymosi lūkesčių“ sistema. Visi 2-IV klasių mokiniai rengia tobulinimosi planus, kuriuos aptaria su dėstančiais mokytojais, tėvais, analizuoja savo pasiekimus pusmečių pabaigoje. Dalis mokinių pakankamai kryptingai rengia „Mokinio kompetencijų aplankus“.  Dalis mokytojų tikslingai taiko mokinių įsivertinimą pamokoje. Panaudojami įvairūs įsivertinimo metodai.
MOKINIO PASIEKIMAI IR PAŽANGA. Kokį poveikį mokinio brandai, pažangai ir pasiekimams turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Dalis mokinių pakankamai kryptingai rengia „Mokinio kompetencijų aplankus“ ir teigiamai vertina jų poveikį asmeninei pažangai (42 proc.).   Dalis mokinių (31 proc.) teigiama vertina įsivertinimo įtaką asmeniniams pasiekimams. Kilo dalies mokinių pasiekimai.

2018 M. MOKYKLOS PAŽANGOS ATASKAITA

Kokį poveikį mokinio brandai, jo pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?
Suaktyvinus bendradarbiavimą su tėvais, dalyje klasių išaugo darbingos tvarkos pamokoje lygis. Ženkliai augo tų klasių mokinių  pasiekimai. Lyginant su 2016 metais 7% išaugo gimnazijos mokinių, kurių pasiekimai augo,  skaičius.
Kaip pagerėjo ugdymo(-si) procesas?
Augo mokinių savivaldumas planuojant savo pažangą, tiek pamokoje, tiek tam tikram mokymosi ciklui (pusmečiui), tėvų įsitraukimas į šį procesą. Tėvams dažniau ir sistemingiau aptariant su vaikais mokymosi pasiekimų lūkesčius ir pažangą augo dalies mokinių pasiekimai.  Augo tėvų, teigiamai vertinančių „Mokinių mokymosi lūkesčių“ sistemą, procentas. Gerėjo klasių mikroklimatas.
Ką naujo mokytojai pritaikė savo darbe po kvalifikacijos tobulinimo (seminarų, kursų ar kt. mokymosi formų)?
Gimnazijos psichologė pradėjo vesti STEP mokymus tėvams. Įvesta mokytojo padėjėjo pareigybė. Mokytojas – padėjėjas sistemingai dirba su SUP mokiniais.
Kaip patobulėjo mokinių mokymasis panaudojus išteklius (finansinius, materialinius, intelektualinius)?
Tėvai aktyviau įsitraukė į gimnazijos finansinių išteklių valdymą (paramos lėšų panaudojimo planavimą). Bendradarbiaujant su Gimnazijos taryba pasirinktos tobulinti ir patobulintos edukacinės erdvės – sukurta edukacinė erdvė pradinių klasių korpuse, klasės aprūpintos vaizdumo užtikrinimui reikalingomis priemonėmis -televizoriais.  Padaugėjo tėvų, inicijuojančių mokymąsi ne mokykloje – jų darbovietėse, aukštosiose mokyklose (KTU, VDU), profesinio rengimo centruose.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


Kauno Palemono gimnazija-

biudžetinė įstaiga

 Adresas: Marių g. 37,
52248 Kaunas,
tel.: +370 37373625, 

El. paštas:
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mokomoji kalba - lietuvių

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“  19visi partneriai>>