EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

Mokinio taisyklės

PATVIRTINTA

Kauno Palemono gimnazijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V1-165

 

KAUNO PALEMONO GIMNAZIJOS

MOKINIO TAISYKLĖS

 

 I. MOKINIO PAREIGOS

1. Mokinio pareigos:

1.1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, būti pažangiam.

1.2. Nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties.

1.3. Praleistas pamokas patesinti laiku.

1.4. Nevėluoti į pamokas.

1.5. Gerbti visus mokyklos bendruomenės narius.

1.6. Nesmurtauti.

1.7.Pamokų metu palaikyti rimtį, suteikiančią galimybę mokytis sau ir bendraklasiams.

1.8. Pastebėjus smurto atvejį, nedelsiant apie tai pranešti mokyklos administracijai.

1.9. Mokykloje dėvėti uniformą.

1.10. Kūno kultūros pamokose dėvėti sportinę aprangą.

1.11. Technologijų pamokose dėvėti specialią aprangą.

1.12. Pamokų metu viršutinius drabužius palikti rūbinėje.

1.13. Laiku grąžinti knygas į biblioteką.

1.14. Saugoti mokyklos turtą, tyčia jį sugadinus, atlyginti žalą.

1.15. Aktyviai dalyvauti mokyklos sociokultūrinėje veikloje.

1.16. Sistemingai sekti informaciją elektroniniame dienyne.

2. Gimnazijoje draudžiama:

2.1. Pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio telefonu ir kitomis priemonėmis, neskirtomis ugdymo procesui.

2.2. Žaisti azartinius žaidimus.

2.3. Rūkyti, vartoti ir platinti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas mokykloje ir jos teritorijoje.

2.4. Gimnazijoje ir jos teritorijoje naudotis priemonėmis pavojingomis žmogaus sveikatai ir gyvybei.

 

 II. MOKINIO TEISĖS

3. Mokinio teisės:

3.1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyjant valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.

3.2. Ugdytis saugioje aplinkoje, kurioje nebūtų žiauraus, žeminančio žmogaus orumą elgesio.

3.3. Ugdytis sveikoje aplinkoje: būti apsaugotam nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.

3.4. Turėti poilsį ir laisvalaikį.

3.5. Dalyvauti gimnazijos sociokultūrinėje veikloje.

3.6. Nuo 7 klasės dalyvauti mokinių savivaldos veikloje, būti renkamam į gimnazijos tarybą ir gimnazijos mokinių tarybą.

3.7. Turėti minties, sąžinės ir saviraiškos laisvę.

3.8. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys.

3.9. Gauti socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą.

 

 III. ATSAKOMYBĖ

4. Mokiniui, nesilaikančiam šių taisyklių ir mokymo sutarties sąlygų, skiriamos nuobaudos:

4.1. Įspėjimas žodžiu – už nesistemingą atskirų Mokinio taisyklių nuostatų nesilaikymą.

4.2. Įspėjimas raštu, jį įrašant į mokinio asmens bylą – už sistemingą atskirų Mokinio taisyklių nuostatų nesilaikymą.

4.3. Svarstymas mokyklos administracijos posėdyje.

4.4. Papeikiamas, jį įrašant į mokinio asmens bylą – už sistemingą daugumos Mokinio taisyklių nuostatų nesilaikymą. Papeikimas seka po įspėjimo raštu.

4.5. Griežtas papeikimas jį įrašant į mokinio asmens bylą – už sistemingą daugumos Mokinio taisyklių nuostatų nesilaikymą. Griežtas papeikimas seka po papeikimo.

4.6. Už sistemingą Mokinio taisyklių nesilaikymą ir kai panaudotos visos anksčiau minėtos poveikio priemonės, mokinys svarstomas mokyklos vaiko gerovės komisijos išplėstiniame posėdyje.

4.7. Išskirtiniais atvejais mokinys perduodamas Kauno miesto vaiko gerovės komisijos svarstymui dėl minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimo.

________________________________________

 

SUDERINTA

Kauno Palemono vidurinės mokyklos

tarybos 2012 m. gruodžio 10 d.

posėdžio protokolu Nr. V6-73

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>