EN

Neigalusis2

contact

sitemap

home

Mokymosi būdų pasirinkimo galimybės

Vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Mokyklos mokymosi formos – grupinio ir (ar) pavienio mokymosi:

  • Grupinio mokymosi forma įgyvendinama  kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir (ar) nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu
  • Pavienio mokymosi forma įgyvendinama individualiu ir savarankišku mokymo proceso organizavimo būdais

Mokinių mokymas namuose organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ir gimnazijos Mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus  2017 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-213 (24 priedas).

  • Mokiniai namie mokomi savarankišku proceso organizavimo būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengiamas individualus ugdymo planas.
  • Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, skiriama iki 15 procentų, grupine mokymosi forma – iki 40 procentų Bendrųjų ugdymo planuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę.
  • Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti.

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ VDUKtk logo  KMAIK Logo 1tkc Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“ 5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91 19visi partneriai>>