contact

sitemap

home

Informacija apie priėmimą į gimnaziją

Mokiniai į Kauno Palemono gimnaziją priimami vadovaujantis  Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu,  patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33

Mokiniai priimami mokytis pagal priešmokyklinio,  pradinio (1-4 klasės), pagrindinio (5-10 klasės) ir vidurinio (11-12 klasės) ugdymo programas.

Prašymai pradėti mokytis 2018-2019 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt ) arba mokyklos raštinėje nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 val.

Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Po liepos 1 d.prašymai per informacinę sistemą nepriimami. Prašymus galima pateikti tik pasirinktai mokyklai. 

PALEMONO GIMNAZIJOS APTARNAUJAMA TERITORIJA

2018- 2019 m. m. mokykloje komplektuojamos:

Klasės     PUG 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV
Klasių sk.  1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1
Mokinių sk. 20 40 38 40 34 20 26 29 43 25 30 30 21

Informacija apie laisvas vietas klasėse>>

1. Priėmimas į Kauno Palemono gimnazijos priešmokyklinę grupę, 1-8, I-IV gimnazijos klases pradedamas  2018 m. kovo 7 dieną, 12.00 val.  

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas mokyklos vietas.

2. Per informacinę sistemą gautus prašymus rašinės vedėja ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo jų gavimo atspausdina ir registruojaprašymų priimti mokytis registre
3. Jei mokykla gauna prašymą tiesiogiai (ne per informacinę sistemą), rašinės vedėja, priimanti prašymus, įkelia šį prašymą į informacinę sistemą, atspausdina ir registruoja registre.

4. Dokumentų registravimas ir priėmimas vykdomas gimnazijos raštinėje - 115 kab. 

5. Reikalingi dokumentai:

5.1. prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainęhttps://imokykla.kaunas.lt arba mokykloje)

5.2. teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą (pateikiama iki sutarties pasirašymo)

5.3. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (į 2-IV klases, pateikiama iki sutarties pasirašymo dienos);

5.4. specialiųjų poreikių asmenims teisės aktų nustatyta tvarka rekomenduojame pateikti specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;

5.5. kartu su prašymu rekomenduojama pateikti pažymą apie pageidaujančio mokytis asmens nuolatinę gyvenamąją arba duoti sutikimą (nurodoma prašyme), kad mokyklos administracija informaciją apie deklaruotą gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka gautų iš institucijų;

5. Per informacinę sistemą gautus prašymus mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo jų gavimo atspausdina ir registruoja prašymų priimti mokytis registre .Jei pareiškėjas pageidauja, atiduoda jam užregistruoto prašymo kopiją.

6. Jei mokykla gauna prašymą tiesiogiai (ne per informacinę sistemą), asmuo, priimantis prašymus, įkelia šį prašymą į informacinę sistemą, atspausdina ir registruoja registre. Šiuo atveju į popierinės formos registrą segami abu prašymai

7. Gimnazija priimdama mokinius patikrų (egzaminų) neorganizuoja.

8. Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

9. Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

10. Komisijai  2018-05-30 15 val. 216 kab. išnagrinėjus prašymus  ir įvertinus priėmimo prioritetus sudaromi priimamų į mokyklą asmenų sąrašai pagal klases.

11. Priimtų mokinių sąrašai į naujai komplektuojamas klases (priešmokyklinę grupę ir pirmas pradines) skelbiami tėvams ne vėliau kaip iki birželio 4 dienos.

12. Mokinio priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio,  pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, įforminamas sutartimi.

Prašymai dėl priėmimo į gimnaziją priimami darbo dienomis (9.00 – 16.00 val.) gimnazijos raštinėje 115 kab.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 37) 37 36 25.

Add attachment 

Spausdinti El. paštas

KONTAKTAI


kaunas logo

Kauno Palemono gimnazija

 Adresas: Marių g. 37,

LT-52248 Kaunas,

tel.:(8~37)373625, 

El. paštas:

palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Įm. kodas 190137989

PARTNERIAI


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno technologijos universitetas“ Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vdu“Ktk logoVaizdo rezultatas pagal užklausą „tautines kulturos centras“Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos moksleivių sąjunga“5714e020fbe891be774f8b54 16444f 60ce57e10fe446cebe5ddc280b1929c91Vaizdo rezultatas pagal užklausą „kauno palemono bendruomenes centras“KMAIK Logo 1

visi partneriai>>