TAUTINIO IR PILIETINIO UGDYMO PAROGRAMĖ „MEDUS"

Parašė Administratorius .

20180302 083753KAUNO PALEMONO GIMNAZIJA

SAVIRAIŠKAUS UGDYMO PROGRAMA „AVILYS“

TAUTINIO IR PILIETINIO UGDYMO parogramė

PROGRAMOS TIKSLAS

Ugdyti gimnazijos bendruomenės pilietiškumą, tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI

* Integruoti tautiškumo ir pilietiškumo ugdymą į bendrąjį ugdymo turinį.

* Plėtoti gimnazijos bendruomenės neformalųjį švietimą organizuojant tradicinius renginius, akcijas, įtraukiant mokinius į etnokultūrinės krypties būrelius.

* Plėtoti socialinę partnerystę siekiant suteikti mokiniams sąlygas gimnazijos patalpose dalyvauti formalųjį ugdymą papildančiame neformaliajame ugdyme bei organizuojant netradicinį ugdymą.

* Stiprinti šeimos, mokyklos ir vietos bendruomenės ryšius puoselėjant etninės kultūros tradicijas.

etno2

Renginių nuotraukos>>

 

Spausdinti